VAC-2023-30 – Secretari/a de Direcció

Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional: TECMIG 3

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 26.663,98 €

Jornada laboral: 40 hores

Tipus de contracte: Interinitat per vacant

La Direcció del CIMNE requereix incorporar un/a secretari/a de Direcció.


Funcions del lloc de treball:

Brindar suport administratiu confidencial d’alt nivell.
Organització de reunions de la Direcció.
Fer d’enllaç amb els membres dels òrgans de govern de l’entitat (Comissió Executiva i Consell de Govern).
Gestió de sol·licituds d’informació, preparació d’informes i correspondència.
Preparar l’agenda de les reunions, fer les convocatòries (presencials o on-line), gestionar la reserva de sales, preparar la informació a presentar segons les indicacions que rebi.
Ajudar en la gestió de les agendes professionals de la Direcció.
Assistència a reunions i altres actes directius; i transcripció d’aquests.
Tasques administratives generals com contestar telèfons, enviar correus/missatgeria, escanejar, i arxivar.
Organitzar la logística per a visitants, transcripció de notes, redacció d’actes, resposta de correus electrònics i correspondència diversa.
Requisits:

Formació: CGFS de Secretariat, CGFS d’Administració i Finances, Estudis en Secretariat, Protocol o formacions similars.
Experiència mínima demostrable de 5 anys en un lloc equiparable.
Idiomes: català, castellà i anglès avançat.
Ofimàtica: paquet office a nivell d’usuari avançat.
Mèrits o aspectes a valorar:

Experiència en el sector públic, centres CERCA.
Diplomàcia i discreció.
Bones habilitats comunicatives verbals i escrites en català, castellà i anglès.
Persona dinàmica, flexible, proactiva, autònoma, lleial, que inspiri confiança i amb altes habilitats d’interlocució i amb un alt nivell d’organització.
Sòlides habilitats informàtiques.
Gran atenció al detall.
Capacitat per a treballar sota pressió i resoldre situacions no planificades.
Si us plau, agrairem abstenir-se d’enviar el CV si no es compleixen els requisits


Sistema de qualificació:

Es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

Titulacions acadèmiques: 20%
Formació i perfeccionament: 15%
Experiència professional: 35%
Coneixement d’anglès: 10%
Proves selectives i entrevista: 20%
Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 6 de juny de 2023 a les 12h.

A les candidatures preseleccionades se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.