VAC-2023-53 – Webmaster

Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional: Tècnic Mig

Localitat i centre de treball: Barcelona, UPC Campus Nord

Remuneració bruta anual: Segons les escales salarials del centre

Jornada laboral: 40 hores setmanals

Funcions del lloc de treball:

El CIMNE vol incorporar un webmàster/dissenyador front-end que s’incorporarà al equip de comunicació i gestió web del centre.

Algunes de les tasques que haurà de realitzar es detallen a continuació:

Desenvolupament en wordpress del lloc web www.cimne.com i altres llocs associats.
Implementació dels lloc web en format multilingüe.
Col·laborar activament amb el desenvolupador back-end i la gestora del projecte web en la migració.
Resoldre incidències i problemes del web.
Realitzar accions preventives i de manteniment per vetllar per la seguretat del lloc web.
Integració amb apis i serveis propis i de 3rs en la web (php, mitjançant plugins o el medi preferit).

Requisits:

Formació: Grau oficial en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia o similar.
Coneixements avançats de Javascript, PHP, Bootstrap framework (HTML, CSS), Wordpress i maquetació web.
Coneixement d’eines d'edició de fotografies i vídeos.

Mèrits o aspectes a valorar:

Experiència en projectes similars.
Portfolio de webs desenvolupats.
Ser un bon comunicador i teamplayer.
Coneixements d'accessibilitat.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

Titulacions acadèmiques: 10%
Formació i perfeccionament: 20%
Experiència professional: 30%
Coneixement de la llengua catalana: 5%
Coneixement d’anglès: 5%
Proves selectives i entrevista: 30%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà fins la cobertura definitiva de la plaça.

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.